30 marzo 2016

Preguntas sobre a necesaria e urxente posta en marcha dun Banco de Instrumentos para a Escola de Música de Arteixo e Rogo solicitando que o concello imparta o Curso básico de manipulador de produtos fitosanitarios


Preguntas sobre a necesaria e urxente posta en marcha dun Banco de Instrumentos para a Escola de Música de Arteixo

A Escola de Música é unha das actividades que desenrola o Concello de Arteixo, que ten mellor acollida entre os nosos cidadáns e que compre seguir desenrolando para dotala dunha oferta cada vez mellor e máis axeitada a realidade social que temos no noso concello, unha das cuestións máis demandadas polos usuarios deste escola é un Banco de Instrumentos a disposición dos usuarios desta escola, que posibilite que aqueles que non teñen a capacidade para mercar un instrumento, ou que poidan practicar ata decidir mercalo, teñan a súa disposición, esta axuda, que a propia Federación de Municipios e Provinciais declara como básico para o desenrolo destas escolas: “ La existencia de un banco de instrumentos bien dotado y mantenido debe ser un elemento básico de la escuela municipal de música del cual puede depender el éxito del proyecto para o desenrolo desta actividade”, ademais valora que; “Los conjuntos instrumentales, que son la parte esencial de una escuela municipal de música, incluyen en muchas ocasiones instrumentos minoritarios (contrabajo, fagot, trompa, etc.). Conseguir que la proporción adecuada de usuarios toquen estos instrumentos sólo puede conseguirse con la existencia de un banco de instrumentos al ser instrumentos muy costosos”

Dende o Grupo Municipal Socialista somos coñecedores do interese do Grupo de Goberno por poñer en marcha este Banco de Instrumentos, pero non entendemos a demora desta decisión, cando existen na maioría das escolas existentes, con regulamentacións do tipo desta:


Reglamento del servicio de préstamo de instrumentos

1. La Escuela de Música de Arteixo ofrece un servicio de préstamo de instrumentos para sus alumnos. Los alumnos, padres, madres o tutores/as firmarán un contrato mediante el cual se acordarán las condiciones
del préstamo.

2. El Equipo Directivo nombrará al/a la responsable del servicio de préstamo, que cuidará de la organización, seguimiento, control y custodia de los instrumentos musicales en préstamo.

3. Los profesores/as de los instrumentos objeto de préstamo serán los responsables de asegurar el buen estado del instrumento así como de comprobar que también se devuelve en buenas condiciones.

4. Tendrán prioridad para acceder al servicio de préstamo los alumnos que:

- se inician en el aprendizaje del instrumento,
- los alumnos que deseen formar parte de una agrupación con un segundo instrumento de la misma familia.

Si se produjera alguna situación de empate, se tendrá en cuenta la situación económica familiar de los alumnos afectados.

5. La duración del servicio de préstamo será de un curso prorrogable a dos. En cualquier caso, será imprescindible la renovación del contrato de préstamo previo informe favorable del/de la profesor/a responsable del préstamo y siempre y cuando no haya alumnos de nueva incorporación que tengan necesidad del mismo.

6. Los instrumentos serán entregados por la Escuela de Música en perfectas condiciones en el momento de iniciarse el préstamo.

7. Se establece una cuota de *** euros por curso, que se incrementará en función del incremento del IPC anual. Se aplicará un porcentaje de descuento a todos los alumnos con capacidad económica reducida.

8. En caso de prorrogarse el alquiler durante los meses de verano, se abonará una cuota de *** euros (en julio).

9. Deberán devolverse los instrumentos a la Escuela de Música en la fecha fijada en el contrato correspondiente. El/La profesor/a responsable del instrumento efectuará la revisión durante la semana siguiente a la devolución.

10. Los alumnos a quienes se hayan prestado instrumentos se responsabilizan de devolverlos en condiciones óptimas y en el plazo de devolución previsto.

11. Si el instrumento se devuelve con algún desperfecto, el alumno se hará cargo del importe de la reparación correspondiente, previa entrega de la copia de la factura de la reparación.

12. En caso de que el alumno sufra la pérdida o robo del instrumento, la familia deberá hacerse cargo de la franquicia establecida en la póliza de seguro con la que están asegurados todos los instrumentos.

13. El Consejo Escolar será informado puntualmente de la gestión del servicio de préstamo.

Por este motivo, desexamos facerlles as seguintes preguntas:
  • ¿Cal é a situación do futuro banco de instrumentos?
  • ¿Para cando contan telo en funcionamento?
  • ¿Cal vai a ser o sistema utilizado para a súa posta en marcha?


Rogo solicitando que o concello imparta o Curso básico de manipulador de produtos fitosanitarios 


Dende o 25 de Novembro do pasado ano so se poderán vender fitosanitarios para uso profesional a titulares dun carné de aplicador- manipulador destes produtos tal como recolle o Real Decreto 1311/2012 de uso sostible de produtos fitosanitarios, como transposición da Directiva 2009/128/CE do Parlamento Europeo e do Consello pola que se establece un marco de actuación comunitario para conseguir un uso sostible dos praguicidas.

En teoría esta medida só afecta a profesionais, pero a lista de compostos que precisan autorización é tan ampla, que fai que na práctica sexa imposible adquirir ningún produto sen carné.

En contraposición a esta problemática a Xunta de Galicia non estableceu una oferta formativa axeitada para poder facer fronte á demanda existente por parte de persoas interesadas en adquirir este carné, nin desenvolveu ningún plan especial para facilitar a todos/as interesados/as o acceso á mesma. De feito nos atopamos co paradoxo de que moita xente está acudindo a comunidades autonómicas limítrofes para poder adquirir esta titulación.

O Grupo Municipal Socialista preguntoulle ao Grupo de Goberno do PP, no Pleno Ordinario de Febreiro, pola solicitude de máis de un centenar de veciños para poder realizar o curso básico de manipulador de produtos fitosanitarios no noso concello, ante a falla de planificación da Xunta de Galicia para poder impartir dito curso, e recomendámoslles facer como outros concellos que ofertan o curso dende as súas instalacións municipais, contratando con empresas especializadas e homologadas para dita realización, unha oferta aberta para tódolos cidadáns e priorizando as prazas para os veciños do noso concello, ademais solicitamos, se os técnicos municipais o consideran viable, que o concello subvencione parte do custo da realización de dito curso. Ata lles facilitamos varias ofertas de empresas, que utilizaron en concellos da nosa provincia.

Dende o Grupo Popular contestáronos, que a Xunta de Galicia, por medio da Oficina de Cambre satisfaría a tódolos solicitantes deste curso básico en breve, pero as noticias que nos temos é que este curso estará orientado maioritariamente e con prioridade para os profesionais do campo.

Dende o Grupo Municipal Socialista, desexábamos facerlles o seguinte ROGO:

  • Que o Grupo de Goberno do PP en Arteixo, contrate cunha empresa especializada a celebración do Curso básico de manipulador de produtos fitosanitarios, para tódolos usuarios de Arteixo que solicitaron dito curso, independientemente de se son ou non profesionais do sector.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.