08 marzo 2017

“Martín Seco recibe a Silvina Gorgoroso no concello de Arteixo, para solicitar a devolución do cobro dunha plusvalía inexistente no caso da dación en pago da súa vivenda e presenta unha moción para que o goberno local cumpra a sentencia do Tribunal Constitucional, deixando de cobrar este imposto, cando na transmisión non exista incremento do valor da propiedade e devolva o cobrado indebidamente nos derradeiros catro anos”


Hoxe, día da muller, o voceiro do Grupo Municipal Socialista,  recibiu á veciña de Arteixo Silvina Gorgoroso, para entregar no rexistro do concello un escrito onde solicita a devolución dos 663 euros pagados como imposto sobre incremento do valor dos terreos de natureza urbana “plusvalía”, por unha vivenda que tivo que entregar como dación en pago á entidade bancaria onde tiña comprometida a súa hipoteca. 

Despois da sentencia do Tribunal Constitucional que declara anticonstitucional o cobro deste imposto cando a venda do inmoble se realice con perdas, unha dación en pago pola que o propietario da vivenda perde unha gran parte dos cartos invertidos, e o valor do inmoble dende a compra ata a transmisión sae en perda, non pode ser gravada con este imposto municipal.

Dende o Grupo Municipal Socialista queremos destacar a valentía e a solidariedade desta veciña nun día como hoxe, que denunciou esta situación para que outros veciños non tivesen que pasar por algo parecido ao da súa familia e lamentamos que o Goberno Municipal de Arteixo non puxesen en funcionamento a Comisión Especial de desahucios, que pediu o PSdeG-PSOE no 2013, onde se podería axudar e asesorar directamente aos que teñen problemas co pago da súa vivenda e evitar casos coma o de Silvina e a súa familia.

Aproveitamos a ocasión para presentar unha moción (ao final da publicación) para o próximo Pleno Ordinario de Marzo, onde se tomen medidas para axudar aos veciños que teñan que pagar este imposto en situacións definidas como anticonstitucionais polo TC, poñendo a súa disposición asesoramento municipal, e formularios para solicitar que non se proceda ao cobro deste imposto en casos similares aos recollidos na sentencia do Tribunal Constitucional e outros para solicitar a devolución do pagado nos derradeiros catro anos indebidamente.


MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE APOIO AOS AFECTADOS POLO COBRO INDEBIO DA PLUSVALÍA SEGÚN A SENTENCIA DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O Tribunal Constitucional declarou inconstitucional varios artigos da norma sobre o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana (coñecido como “plusvalía municipal”), ao entender que vai contra o principio de capacidade económica tributar por este imposto cando a venda do inmoble se realiza con perdas.

Así se pronuncia o TC ante a cuestión de inconstitucionalidade exposta polo Xulgado do Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián en relación aos devanditos artigos da norma foral, que segundo sentenciou o alto tribunal son contrarios ao principio de capacidade económica contemplado no artigo 31.1 da Constitución española.

A resolución, da que foi relatora a vicepresidenta do Tribunal, Adela Asua, foi adoptada polo pleno do TC por unanimidade. Segundo explicou o TC, a norma cuestionada establece un imposto sobre a plusvalía dos terreos de natureza urbana, imposto que se devenga no momento en que se produce a venda do ben e que se calcula de forma obxectiva a partir do seu valor catastral e dos anos -entre un mínimo dun e un máximo de 20- durante os que o propietario foi titular do mesmo.

A sentenza lembra a doutrina do Tribunal Constitucional sobre os principios do artigo 31.1 da Constitución española e reitera que “en ningún caso poderá o lexislador establecer un tributo tomando en consideración actos ou feitos que non sexan expoñentes dunha riqueza real ou potencial”, como sucede cando a venda do inmoble prodúcese sen obter ningunha ganancia ou mesmo con perdas.

Deste xeito, precisa, “non poderá crear impostos que afecten a aqueles supostos nos que a capacidade económica gravada polo tributo sexa, non xa potencial, senón inexistente, virtual ou ficticia”.

O tribunal insiste, ademais, en que o principio de capacidade económica “non só se predica do sistema tributario no seu conxunto, senón que debe estar presente en cada concreto imposto, en tanto que orzamento mesmo da tributación”. “Non caben no noso sistema tributos que non recaian sobre algunha fonte de capacidade económica”, apunta.

A sentenza analiza os preceptos cuestionados e conclúe que establecen “unha ficción de incremento de valor” que, ademais, impide ao particular “toda proba en contrario”. Segundo indica o tribunal, “iso é así porque o aumento do valor do chan determínase mediante a aplicación automática dos coeficientes previstos na norma ao valor catastral do chan no momento da transmisión”, sen ter en conta se efectivamente o valor real incrementouse ou non.

Por tanto, conclúe, a mera titularidade dun terreo durante un determinado período temporal produce, “en todo caso e de forma automática”, un incremento do seu valor.

O TC sinala que a fórmula prevista na norma para calcular o imposto provoca que deba pagarse igualmente naqueles supostos nos que o valor dos terreos non se incrementou ou mesmo diminuíu, “unha circunstancia esta última non pouco frecuente” como consecuencia da crise económica.

A sentenza considera que esta consecuencia “carece de toda xustificación razoable na medida en que, ao impoñer aos suxeitos pasivos do imposto a obrigación de soportar a mesma carga tributaria que corresponde ás situacións de incrementos derivados do paso do tempo, están a someterse a tributación situacións de feito inexpresivas de capacidade económica, o que contradi frontalmente o principio de capacidade económica que a Constitución garante”.

Por iso, o Tribunal declara parcialmente inconstitucionais e nulos os preceptos cuestionados, “unicamente cando sometan a tributación situacións inexpresivas de capacidade económica, impedindo aos contribuíntes acreditar que non se produciu efectivamente un incremento de valor”.

En consecuencia, indica que, a partir da publicación da sentenza, “corresponde ao lexislador levar a cabo as modificacións ou adaptacións do réxime legal do imposto que permitan non someter a tributación as situacións de inexistencia de incremento de valor dos terreos de natureza urbana”.

Por todo o exposto o Grupo Municipal Socialista no concello de Arteixo solicita ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS:

Esixirlle ao Ministerio de Economía a inmediata adaptación da Lei de Facendas Locais á Sentencia do Tribunal Constitucional, para deixar de cobrar o Imposto sobre o Incremento do Valor dos Terreos de Natureza Urbana nos casos declarados inconstitucionais por dito tribunal.

Que o Grupo de Goberno de Arteixo, solicite un informe do Departamento de Servizos Económicos, para analizar a posible paralización do cobro deste imposto nos casos recollidos na sentenza do TC.

Que o Grupo de Goberno se comprometa a iniciar unha campaña de información aos afectados por este cobro indebido, coas seguintes actuacións:

  • Posta en marcha dunha campaña de asesoramento á cidadanía sobre os dereitos que recolle esta sentenza.


  • Poña a disposición dos administrados dous formularios:


  1. Para pedir a non suxección ao IITVNU das transmisións onde se acredite que non houbo un incremento do valor do inmoble obxecto de transmisión.
  2. Para pedir a devolución das cantidades aboadas nestes mesmos casos durante os derradeiros catro anos. 


No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.