28 junio 2017

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE A REVISIÓN CATASTRAL


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo, vimos recollendo numerosas queixas de cidadáns da nosa localidade, cando recibiron nos seus domicilios unha notificación do Catastro, onde se lles comunica a revisión efectuada e as modificacións que segundo a devandita revisión aplícanse aos inmobles da súa propiedade, ao mesmo tempo que reciben unha carta de pago por importe de 60 euros por cada inmoble revisado.

Ditas queixas dos cidadáns veñen fundamentadas, maioritariamente, en que a revisión teoricamente efectuada, non se realizou mediante unha visita de ningún técnico ao seu inmoble, polo que nun gran número de expedientes, os propietarios están a detectar innumerables erros por medio dos cales, a cota que viñan pagando polo concepto de I.B.I. auméntase enormemente, disparándose en casos a porcentaxes desmesuradas, respecto do importe anterior.

Na maioría dos casos, devanditos erros débense a que a revisión que se efectuou, fíxose a través de ortofotos, fotos aéreas, etc, o cal derivou en considerar como edificacións elementos que para nada o son, tales como piscinas cubertas con lonas, toldos abertos para evitar entrada de sol, zonas techadas como zona de sombra, pero sen cerramento de ningún tipo, etc, mesmo se deron casos que rozan o ridículo, ao tomar como edificacións, almiares de palla ou heno, formados por alpacas, debidamente amontoadas nas inmediacións dalgunha explotación gandeira.

Igualmente estanse detectando erros, non atribuíbles aos propietarios, consistentes na inexactitud da titularidade dos inmobles, adxudicando de forma distinta a como debese ser a titularidade das propiedades.
Todo iso está a derivar na formulación de infinidade de queixas e reclamacións, causando molestias á cidadanía ao ter que acudir a presentar a correspondente alegación.

Pero non só é importante a molestia á que se está vendo sometida a cidadanía, senón que en determinados casos, está a supoñerlle un custo engadido, ao ter que recorrer a técnicos e profesionais a fin de emitir certificados de medicións, etc, para poder xustificar así o erro cometido polo Catastro e evitar desta forma que o seu recibo anual do IBI dispárese en moitos casos a porcentaxes totalmente desmesuradas.

Se a todo o exposto, sumámoslle que pola suposta revisión do seu inmoble, o catastro, víralle un recibo polo devandito traballo que ascende a 60 euros por cada revisión, atopámonos con que se está gravando ao cidadán cunha taxa por un servizo que a el, só lle está causando prexuízos, (económicos porque lle cobran un traballo que el non encargou, e que parece ser que non está realizado coas debidas garantías, dada a gran cantidade de erros, ademais de aumentarlle de forma descomunal o seu recibo do IBI, así como individuais porque ten que molestarse en corrixir o erro cometido polo Catastro, nalgunhas ocasións mesmo con custo engadido ao ter que pagar técnicos e profesionais para iso).
Por todo iso, ou Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal a seguinte MOCIÓN, instando ao goberno local a:


  • Que inicien os trámites para solicitar ante o Goberno de España, Ministerio de Facenda, Dirección Xeral do Catastro, que se anulen as cartas de pago enviadas aos cidadáns, esixíndolles o pago de 60 euros por cada inmoble revisado, por estimar que dita revisión non se efectuou coas garantías suficientes para os propietarios, e observando que coa mecánica que se levou a cabo dita revisión, producíronse multitude de erros, que en ningún caso poden ser imputables aos cidadáns, e que lle están provocando molestias  prexuízos ademais de gastos imprevistos

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.