29 mayo 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA Á SOCIEDADE ESTATAL DE CORREOS E TELÉGRAFOS, S.AEXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Correos é unha sociedade estatal que leva prestando os seus servizos a todos os españois desde o 8 de xullo de 1716. Actualmente, é a sociedade responsable de prestar o Servizo Postal Universal en España de acordo a uns requisitos de calidade, regularidade, accesibilidade e asequibilidad, que fan efectivo o dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais.

As cifras de Correos dan mostra da importancia da súa rede: máis de 8.000 entidades locais son atendidas a través dunha rede física e humana en todo o territorio nacional. Un servizo prestado a través de 8.946 puntos de atención, máis de 57.000 empregados onde o 49% son mulleres e o 51%, homes, que percorren diariamente 700.000 quilómetros diarios para atender a fogares e empresas.

A garantía do dereito de toda a cidadanía ás comunicacións postais a través da rede da Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, sobre todo no ámbito rural e o mantemento da prestación dun servizo público de calidade, fan necesario que se poñan en marcha as accións necesarias para garantir a súa viabilidade futura. Neste sentido, é necesario que o operador público, do mesmo xeito que noutros países da nosa contorna europea, diversifique a súa actividade, aproveitando a capilaridad da súa rede, para obter economías de alcance, aumentado a porcentaxe de ingresos por actividades distintas á postal, como son: paquetería, servizos financeiros, retail, dixital, etc.; ademais de levar a cabo acciones dirixidas á investigación, desenvolvemento e innovación en materia postal e servizos de proximidade que permitan, contrarrestar a diminución de volumes e ingresos pola actividade puramente postal (especialmente nos segmentos de cartas tradicionais, afectados o efecto de substitución tecnolóxica), equilibrar a súa conta de resultados e manter a rede de Servizo Postal Universal.

En Correos, como noutros sectores, é incuestionable o esforzo e implicación dos seus traballadores e traballadoras e as organizacións sindicais para garantir a viabilidade do operador público nun contexto de forte diminución nas súas condicións e dereitos laborais, con 7 anos de recortes, o convenio colectivo conxelado desde decembro de 2013, a perda de máis de 15 mil empregos coa consecuente sobrecarga de traballo e unha gran incerteza de futuro. Estes elementos ten unha gran incidencia nun operador responsable, por unha banda, da prestación dun servizo público e, por outro, obrigado a competir nun mercado moi competitivo no que un dos seus maiores activos é o persoal, ao que hai que coidar, incentivar e facer cómplices das distintas decisións que se toman respecto do seu futuro.

A todo isto únese a Resolución de 30 de decembro de 2017 do Consello de Administración da Entidade Estatal de Correos e Telégrafos S.A. que aprobou as novas tarifas que se aplicarán no ano 2018 onde, como novidade, fixa dúas zonas diferenciadas (A e B) para os efectos de aplicar distintos importes nos envíos de publicacións periódicas. A denominada “zona A” aplicaríase a destinos local, capitais de provincia, localidades con administracións de Correos e poboacións de máis de 50.000 habitantes; e a denominada “zona B”, que se aplicaría ao resto de destinos. En todos os tramos de peso, as tarifas da zona B son aproximadamente un 30% máis caras que as da zona A, e o número de destinatarios aos que afecta ao redor de 22 millóns de persoas.

A vixente Lei 43/ 2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, que traspón ao ordenamento xurídico español a Directiva postal 2008/6/CE, de 20 de febreiro de 2008, proporcionou ao ámbito das comunicacións postais un marco legal que garante os dereitos dos cidadáns e dos usuarios a recibir un servizo postal universal na integridade do territorio nacional de boa calidade, a prezos alcanzables, encomendando esta responsabilidade ao operador público Sociedade Estatal Correos e Telégrafos, S.A. Así mesmo, a nova regulación postal contempla os instrumentos para garantir o financiamento das obrigacións de servizo público, precisando os mecanismos para a determinación do custo neto e o cálculo da contía da carga financeira inxusta que levan as obrigacións derivadas da prestación do Servizo Postal Universal.

Sin embargo, o marco lexislativo postal vixente, despois de máis de sete anos desde a súa entrada en vigor, aínda non se desenvolveu plenamente polo que é necesario que o Goberno aprobe a normativa de menor rango prevista na citada Lei 43/ 2010, e especialmente o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, un instrumento necesario para que o operador público poida cumprir plena e eficazmente co seu labor e potenciar o seu papel histórico como instrumento que contribúe á vertebración territorial, a cohesión social e a mellora da actividade económica.

A falta de aprobación polo Goberno do Plan de Prestación do Servizo Postal Universal, e a repercusión negativa que iso comporta para garantir un proxecto empresarial sólido e crible para a maior empresa pública da SEPI por número de traballadores empregados, son motivo de gran preocupación para o sector, pese ao Plan de Acción da Sociedade Estatal.

Por todo iso, o Grupo Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno a seguinte MOCIÓN instando o Goberno de España  a:

1.       Deseñar e aprobar un Plan Estratéxico para aumentar a competitividade e garantir a viabilidade da Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos, S.A. Este Plan debe conter, entre outros elementos, a diversificación a través de actividades como: paquetería, servizos financeiros, retail, dixital, etc. Deberá contar na súa elaboración coa participación dos representantes dos traballadores e traballadoras, e cos grupos políticos representados no Congreso dos Deputados.

2.       Negociar, ao longo de 2018, un novo pacto colectivo cos traballadores que busque, entre outras cousas, garantir a taxa de reposición, a estabilidade no emprego mediante convocatorias de consolidación nos próximos anos, o rexuvenecemento do persoal, a garantía e mellora das condicións laborais e un pacto salarial que, ademais de buscar recuperar o salario perdido nos últimos anos, responda á singularidade da compañía pública.

3.       Desenvolver e completar a normativa prevista na Lei 43/2010, de 30 de decembro, do Servizo Postal Universal, dos dereitos dos usuarios e do mercado postal, a fin de garantir os compromisos de prestación e financiamento das obrigacións contraídas cun Servizo Postal Universal de calidade, a prezos alcanzables e accesible para todos os cidadáns e usuarios, conforme ao previsto na devandita lei. Aprobar, particularmente e de maneira inmediata, mediante Acordo do Consello de Ministros, o Plan de Prestación do Servizo Postal Universal previsto na lei, fixando un Servizo Universal de calidade, suficiente para atender ás demandas dos cidadáns, usuarios e empresas; garantindo o custo real da carga financeira inxusta do servizo postal universal, a prestación dun Servizo Postal Universal de calidade e regularidade, así como a rede física que lle dá soporte, con especial atención ao ámbito rural, e a través dun financiamento adecuado.

4.       Adoptar, de forma urxente, cantas medidas sexan necesarias para corrixir os obstáculos que, en relación co exercicio do dereito fundamental a comunicar e recibir información veraz e sobre a obrigación constitucional dos poderes públicos a promover e tutelar o acceso á cultura e á investigación científica e técnica, puidesen derivarse da discriminación tarifaria aprobada por Correos nos envíos de publicacións periódicas que forma parte do Servizo Postal Universal.

5.       Garantir que Correos siga sendo, como o é desde hai 300 anos, unha ferramenta da que o Estado non pode prescindir para asegurar a vertebración territorial, social e económica..

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.