31 mayo 2018

MOCIÓN QUE PRESENTA O GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA RELATIVA AOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO PARA 2018EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O Grupo Socialista no Parlamento español, presentou preto de 2.000 emendas que mobilizan uns 8.000 millóns de euros que se corresponden cos dez acordos de país que o PSOE vén expoñendo, e que se agrupan ao redor dos seguintes eixos de actuación: modernización produtiva da economía española ou gasto produtivo e loita contra as desigualdades e pola redistribución ou gasto social.

O modelo de crecemento económico que expoñen os orzamentos do Goberno consolida un mercado de traballo con empregos precarios e un Estado social mínimo, pola insuficiencia de ingresos públicos e os recortes do gasto produtivo e social. O Goberno non ten unha estratexia de recuperación da produtividade, a innovación, a formación do capital humano e a mellora da calidade das institucións. Todo iso, contribúe a consolidar a desigualdade como elemento esencial da competitividade do país. Os Orzamentos non expoñen o crecemento sobre bases sólidas e máis xustas, representan unha política económica non sustentable e inxusta. Ademais, non se abordan as reformas necesarias para modernizar a economía española, á que deixan nunha situación de vulnerabilidade ante futuras crisis.

Os socialistas consideramos que hai outra política económica e outro proxecto fiscal e social para este país. Por iso, expoñemos unha alternativa a estes Orzamentos Xerais do Estado para 2018 que pon entre as súas prioridades o gasto naqueles programas orzamentarios que incrementan a produtividade e melloran a redistribución da renda.

Este proxecto alternativo ten dous eixos imprescindibles e compatibles. Por unha banda, modernizar a economía, penetrándonos na era da dixitalización económica e da transición ecolóxica, coidando sobre todo de poñer en valor o capital máis importante que temos en España: os nosos mozos, traballadores, profesionais, e autónomos. E por outro, sacar á maioría do estancamento ao que lle someteron as políticas do PP na xestión da crise e nos catro anos de recuperación económica. Isto implica loitar contra as desigualdades, erradicar a pobreza e consolidar os servizos públicos do benestar para afrontar novos retos.
Así, entre outras medidas, o PSOE propón un plan de choque contra a pobreza infantil que sacaría desa situación a 2,3 millóns de nenos; unha nova cobertura contra o desemprego que beneficiaría a dous millóns de parados maiores e de longa duración; un plan pola igualdade laboral real entre homes e mulleres, con 106.000 prazas públicas gratuítas para infantes de 0 a 3 anos; seis semanas de permiso de paternidade igual, obrigatorio e  intransferible, que é o modo que os homes se incorporen ás tarefas de crianza; e unha dotación para que 300.000 dependentes poden recibir os servizos aos que teñen dereito e 400.000 coidadoras coticen de novo á Seguridade Social.

Doutra banda, España necesita unha profunda reforma fiscal que permita reconstruír o sistema tributario para facelo máis xusto, máis progresivo, máis sinxelo e máis eficiente. Entre as ferramentas máis importantes para lograr estes obxectivos debe estar unha firme actuación para racionalizar os beneficios fiscais, así como unha decidida loita contra a fraude e a  evasión fiscal.
Finalmente, os socialistas consideramos fundamental realizar unha avaliación continua das políticas públicas, cos seus custos e beneficios en termos de equidade e eficiencia e a súa sustentabilidade a longo prazo, con transparencia e rendición de contas. Iso dará como resultado un gasto público máis produtivo e  redistributivo, pero, tamén liberar recursos públicos para lograr os obxectivos sinalados anteriormente. O aforro engadido dunha ambiciosa actuación do Estado, como a que propón o PSOE, podería situarse nos 2.500 millóns de euros.

En Galicia, os orzamentos son unha auténtica labazada ao noso territorio cun aumento dun 1% nas inversións cando no estado o aumento é do 17%, Galicia perde peso e arrastra unha débeda duns 2.000 millóns que non se executaron dos orzamentos de Rajoy destes derradeiros catro anos. Para corrixir esta deficiencia o PSOE introduciu enmendas por uns 700 millóns adicionais en inversións no noso territorio, neste paquete o PSOE presentou unha batería de enmendas que afectan ao municipio de Arteixo::

1. Os dous millóns destinados á conexión ferroviaria co  porto arteixán de Punta Langosteira, nunha aposta por ter un porto ben comunicado e competitivo para o futuro da nosa infraestrutura.

2. A incorporación das medidas existentes na DIA de alta velocidade entre Uxes e Pocomaco e a inclusión de medidas de apantallamiento excluídas da DIA no núcleo de Santa Icia, algo xa incluído polo noso grupo nas alegación do estudio do acceso ferroviario a Punta Langosteira.

3. O estudio para insonorizar as vivendas en Uxes, Souto e A Zapateira por sonidos derivados do tráfico aereoportuario de Alvedro.

4. A construción dun dique de abrigo no Portiño de Suevos

5. Un estudio para a rexeneración dos areais das praias de Arteixo, degradados polos cambios nas correntes trala instalación de Punta Langosteira.

6.- O proxecto para un enlace da AC-15 coa CP-503 en Suevos, conexión da Autovía de accceso ao Porto de Langosteira en Suevos.

Por todo iso, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta para a súa consideración e aceptación polo Pleno Municipal o seguinte ACORDO:

• Instar aos Grupos Parlamentarios presentes no Congreso dos Deputados a aprobar as enmendas presentadas polo Grupo Parlamentario Socialista que afectan directamente ao noso concello, enumeradas anteriormente na exposición de motivos.      

No hay comentarios :

Publicar un comentario

¡Animamoste a comentar! Se deixas algunha forma de contactar contigo, poderemos responder.