24 septiembre 2019

MOCIÓN sobre a política do Goberno galego en relación ao comezo do curso escolar


En Arteixo, cun número importante de cidadáns en período escolar, temos que sufrir o día a día dos recortes dos 11 anos de goberno de Feijóo na Xunta de Galicia:

Colexios saturados con casos de máis de 25 alumnos por aula, sete liñas en algún curso de primaria do CEIP Ponte dos Brozos, cun desbordamento da infraestructura do colexio máis grande de Galicia e polo tanto a inutilización de espazos que deberían de ter outro contido, insuficiencia de máis profesionais de apoio e técnicos para os rapaces con máis necesidade de atención, eliminación de liñas de bus, pago dos libros de texto para moitos pais e nais, a falla absoluta no compromiso de construción dun novo centro educativo, que está no limbo das promesas electorais. Unha oferta insuficiente e mal orientada no campo da Formación Profesional,  falla de compromiso co profesorado, que está en peores condicións docentes, con recortes nos seus dereitos laborais e na súa propia formación continua.

Necesitamos un Goberno autonómico que aposte por unha educación pública, gratuita e de calidade, polo que presentamos esta moción no Pleno de Setembro:

MOCIÓN sobre a política do Goberno galego en relación ao comezo do curso escolar

A educación pública é unha ferramenta fundamental para garantir a igualdade de oportunidades e para conquerir que calquera neno ou nena poida acadar un desenvolvemento pleno das súas potencialidades e, con iso, loitar por un futuro máis próspero. A educación é prioritaria tamén para acadar unha economía máis próspera e unha sociedade máis puxante. 

A aposta pola educación pública é fundamental para a xustiza social. A premisa de que nin o nivel de renda dunha familia nin o código postal determinen o futuro dos nosos nenos e das nosas nenas implica a necesidade de compromiso coa educación pública e co sistema público en conxunto, para que o futuro deses nenos dependa exclusivamente do seu esforzo e das súas capacidades.

Para iso, necesitamos unha educación pública de calidade, que se centre nos alumnos e nas alumnas, particularmente naqueles e naquelas con algún tipo de diversidade funcional; que aposte polos docentes e as docentes como piar básico do sistema e que persiga a excelencia e non a exclusión no seu funcionamento.

O goberno da Xunta de Galicia aplicou recortes e políticas que non melloran a calidade do sistema educativo en Galicia; recortes que, baixo unha falsa mensaxe de eficiencia e equidade, teñen fondas razóns ideolóxicas. Unha década de recortes educativos que se poden concretar:

- A Xunta de Galicia recortou o seu orzamento en educación na última década e inviste agora 180 millóns de euros menos en educación que hai dez anos
- Hoxe hai case 1500 mestres e profesores non universitarios menos que hai dez anos
- Peche de escolas e redución de unidades escolares
- Negativa da Xunta a recuperar a gratuidade universal dos libros de texto, implicando custes excesivos para moitas familias
- Insuficiencia de escolas infantís e suspenso pola falla de aposta pola universalización da escolarización de nenos  e nenas de 0 a 3 anos
- Falla de compromiso co profesorado, que está en peores condicións docentes, con recortes nos seus dereitos laborais e na súa propia formación continua
- Ausencia de política de país para garantir unha oferta educativa axeitada no medio rural 
- Negativa a implantar a gratuidade da primeira matrícula no sistema universitario galego
- Esquecemento e falta de apoio convencido a Formación Profesional. 


Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local acorda:

1.- Rexeitar a política de recortes e desmantelamento da educación pública que está levando a cabo o goberno do PP na Xunta de Galicia, que provoca a perda de calidade no servizo público educativo e lesiona principios como os de igualdade de oportunidades, xustiza social e equidade.

2.- Instar á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional a reverter de xeito inmediato os recortes levados a cabo e a apostar decididamente por un sistema educativo público, universal, gratuíto e de calidade.

3.- Remitir o acordo aos grupos do Parlamento de Galicia e á Xunta de Galicia para a súa toma en consideración. 

23 septiembre 2019

Moción cambio papeleiras, instalación baños e fontes e aluguer de bicicletas nos paseos de Arteixo


As papeleiras situadas en boa parte do noso concello, especialmente nos paseos fluviais e no marítimo Sabón-Combouzas, foron deseñadas sen mecanismos de retención do lixo, de xeito que coa chegada das inclemencias climatolóxicas normais nesta parte do país, como os ventos que sopran no noso territorio e as fortes chuvias, están ocasionando que o lixo remate tirado polos arredores e o que é moito peor, que o lixo “plásticos” acaben na canle dos ríos e ao final nas nosas depuradoras ou directamente no mar, un dos grandes problemas que está sufrir o noso planeta . 

Ademais atopámonos coa inexistencia de baños públicos no transcurso destes paseos e a falla de fontes de auga en funcionamento para poder refrescar aos cidadáns que pasean polos seus percorridos. Así mesmo dende o Concello debéramos promocionar os nosos paseos e con eles o noso turismo coa existencia dalgún sistema de aluguer de bicicletas. 

Polo anteriormente exposto, esta Corporación Local insta o Goberno Local a:

    1. Proxectar e orzamentar un plan de trocos nas papeleiras presentes no noso concello, para evitar a saída de lixo delas, prioritariamente nas canles dos ríos e na fachada marítima.

    2. Proxectar e orzamentar a instalación de baños e fontes públicas no entorno dos noso paseos fluviais e marítimos.

    3. Elaborar un estudio da instalación dun sistema de aluguer de bicicletas nos nosos paseos fluviais e marítimos, para fomentar o turismo e o exercicio físico entre a nosa poboación.

20 septiembre 2019

Unha veciña leva dende Xuño de 2018, esperando solución á situación de inseguridade nas escaleiras do Centro Cívico de Arteixo

En Xuño de 2018 unha veciña se puxo en contacto co Concello de Arteixo para denunciar esta situación e dixéronlle que llo comunicarían a tódolos membros da corporación, pero tivémonos que enterar por unha publicación súa nas redes, xa que nunca comunican nada á oposición, é dicir, quen desexe comunicarnos algo debe facelo directamente, porque a transparencia brila pola súa existencia en Arteixo. Dende fai un ano e tres meses segue esperando unha solución e nos queremos saber que fai o concello ante este perigo, presentamos este rogo no concello para pedir premura nunha solución.

ROGO

As escaleiras de acceso aos distintos andares do Centro Cívico Cultural de Arteixo foron deseñadas cunhas varandas laterais perigosas, no senso de que un cativo ou cativa podería escalar ou incluso colarse por elas. Para evitar eses riscos instaláronse nalgunhas desas varandas unha protección acristalada. Non obstante, a escaleira de acceso ao andar superior, na súa marxe esquerda, non dispón nin de varanda nin de dita protección (a pesar de contar cun oco de 16 cm ata a parede). O actual CTE especifica que é necesaria varanda de protección nos desniveis, ocos e aberturas cunha diferencia de cota de 55 cm. Asemade, indica que as varandas non poden conter elementos escalables nin aberturas que poidan ser atravesadas por unha esfera de 10 cm de diámetro.

·         Por todo iso, rogamos premura na instalación dunha protección axeitada nas escaleiras de acceso ao andar superior do Centro Cívico Cultural de Arteixo, na súa marxe esquerda, así como a revisión do resto de varandas existentes.19 septiembre 2019

“Confírmase a sospeita de que Carlos Calvelo, utilizaría os postos de asesores no Concello de Arteixo como axencia de colocación de familiares e amigos do Partido Popular ”


Dende o Grupo Municipal Socialista deixamos claro no Pleno de Organización do Concello de Arteixo que tiñamos as sospeitas de que o aumento exponencial das dedicacións exclusivas e o número de asesores, ademais dos salarios que percibirían no PP, non viñan ligadas a unha xestión máis eficaz dun concello coa complexidade do noso.

A adxudicación de dedicacións exclusivas e o aumento de asignacións a moitos concelleiros cunha falla evidente de capacidade de xestión, levábanos a pensar que Carlos Calvelo, crecido cunha nova maioría absoluta, perdera tódolos complexos e quería seguir usando os impostos de tódolos veciños, para pagar favores electorais e persoais aos membros do seu partido, sen preocuparlle as eivas que temos en moitos departamentos e que non poden ser cubertas por persoal contratado debido as limitacións que pon a lexislación. Advertimos de que os postos de asesores deberan de ser utilizados para facer da nosa administración un lugar máis áxil e eficaz, para evitar os colapsos que temos nos servizos que se lle ofrecen aos nosos veciños e que se eran dedicados a esta razón, dende o Partido Socialista non estaríamos en contra de ditos nomeamentos.

Nas derradeiras datas, atopámonos coa perda dun gran técnico en contratación que pasou a ter unha comisión de servizos na Deputación de Lugo, ao tempo que en datas anteriores vimos como se nomeaba á parella do concelleiro Victor Merelas, como Asesora en Materia de Contratación e Patrimonio cun salario de 30.000 euros anuais, ademais de nomear a aqueles antigos concelleiros que non tiveron a confianza do pobo para ser elixidos. O que non sabemos son os méritos requeridos para tal fin, que esperamos que non sexan os amosados nestes 8 anos polo Concelleiro de Medioambiente. 

No próximo pleno preguntaremos polos curriculums dos asesores elixidos para xestionar o traballo nas competencias designadas no pleno e poderemos coñecer se o PP de Arteixo actúa polo ben dos veciños ou só polos seus intereses persoais.

13 septiembre 2019

“O Concelleiro responsable do servizo de limpeza viaria, mentiu deliberadamente no pleno do martes ante as preguntas do PSOE”


O Grupo Municipal Socialista observou durante o verán, como en moitos momentos o número de traballadores que estaban traballando no servizo non chegaba ao 60% do establecido no contrato
O Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Arteixo fixo unha serie de preguntas ao Grupo de Goberno do PP no pleno ordinario, para confirmar o que todos os cidadáns de Arteixo poden observar nos derradeiros meses, unha caída significativa na calidade do servizo de limpeza viaria. Lonxe de recoñecer os problemas que estamos a ter coa empresa concesionaria, que accedeu ao contrato cunha oferta moi baixa e que xa ten máis de un expediente de sanción por parte do Concello de Arteixo, baixo a o mando do anterior concelleiro delegado, o Concelleiro encargado deste servizo contesta as preguntas do Grupo Socialista como se a responsabilidade de garantir o cumprimento do contrato non fose súa e a maiores alaba a resposta da empresa na solución de incidencias, dicindo que a empresa responde e soluciona o 100% destas.

Os socialistas fixemos un esforzo para localizar se o servizo se estaba realizando correctamente, atopándonos en moitas ocasións, cunha presencia de operarios moi inferior ao esixido no prego de condicións, seguimos sen saber se teñen todo o material establecido en dito prego e podemos observar como fai demasiado tempo que non se limpan as beirarrúas en moitas zonas do noso concello.

Onte atopámonos como nos medios de comunicación, os propios traballadores do servizo están preocupados polo comportamento da empresa concesionaria e sabemos que están a facer un esforzo sen os medios e o persoal suficiente para levar a cabo o traballo establecido por contrato. Esperamos que o Concelleiro faga o seu traballo, inspeccionando a calidade do servizo que están a facilitar, porque non é moi complexo localizar cales son os incumprimentos da empresa se hai interese en facelo e esixirlle á empresa que cumpra o establecido antes de proceder á apertura dun novo expediente.

“Durante a campaña electoral observamos un esforzo importante na limpeza viaria dos núcleos do noso concello, algo que curiosamente desapareceu ao día seguinte das eleccións, pero ter un concello limpo non é cousa de dous meses, hai que garantilo durante catro anos” expón o voceiro socialista, Martín Seco , que mostra a súa preocupación polas sinais de incapacidade do actual Grupo de Goberno do PP na xestión, despois da saída do anterior concelleiro de obras e servizos.