05 junio 2020

Moción en relación coa creación dun Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxeEXPOSICIÓN DE MOTIVOS

O confinamento por COVID19 e a pechadura de escolas puxo a proba a capacidade de resposta do noso sistema educativo. Trátase dunha situación excepcional e mundial que afecta a máis de 1.370 millóns de alumnos segundo a Unesco. En España, a pechadura de escolas e o confinamento de millóns de alumnos e alumnas nos seus fogares esíxenos unha resposta compartida entre o Estado e as Comunidades Autónomas para manter en funcionamento o servizo público educativo en igualdade de oportunidades para todo o noso alumnado.

O sistema educativo ten o deber e a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades de todo o alumnado, así como a equidade e a calidade educativa e facer así efectiva a posibilidade de que cada alumno ou alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades.


A fenda dixital de acceso entre a infancia e adolescencia vulnerable é unha realidade, o 14% dos fogares con menores non teñen ordenador ou portátil, esa cifra elévase ata alcanzar o 30% en fogares de familias pobres. O 5,3% de fogares con menores non contan con internet, elevándose ao 13,6% nos fogares con menos recursos (Fonte: ECV-2018). A fenda dixital, convértese en fenda social, limitando a aprendizaxe do noso alumnado e xerando que a tecnoloxía sexa un elemento de exclusión e non de inclusión social.


Doutra banda, ademais da  fenda dixital de acceso, está tamén a fenda de aprendizaxe, a cal provoca perda cognitiva e atraso que se acumula: a evidencia experta mostra que os períodos prolongados de "desconexión escolar", como poden ser as vacacións de verán, xeran unha perda de coñecementos e aprendizaxes que agrava a fenda cognitiva entre alumnado favorecido e alumnado socialmente desfavorecido (Berliner, 2009; Alexander et a o., 2007).


A alfabetización dixital convértese así en elemento imprescindible para reducir a fenda dixital, social e de aprendizaxe como un "sofisticado repertorio de competencias que impregnan o lugar de traballo, a comunidade e a vida social, entre as que se inclúen as habilidades necesarias para manexar a información e a capacidade de avaliar a relevancia e a fiabilidade dos que se busca en internet" (MECD e a OCDE, 2003, 80).


Doutra banda, a fenda dixital e de aprendizaxe acrecéntase para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, de forma que á segregación que sofren as persoas polas súas condicións persoais, incorpórase a discriminación introducida pola tecnoloxía, xa que logo estamos na obrigación de darlles unha resposta o máis personalizada posible, respondendo ás súas necesidades e dotándolles de todos os medios necesarios para que poidan aprender en igualdade de condicións que o resto do alumnado, garantindo así a equidade e a calidade do sistema educativo español.


A) Aprobar un Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe, no marco das súas competencias autonómicas, que axude a superar as desigualdades existentes garantindo a equidade e calidade do noso sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso alumn
ado para que siga aprendendo nas mellores condicións posibles.

Concretamente, devandito Plan deberá incluír:

4. Traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para que o Programa de Extensión da Banda Ancha de Nova Xeración (PEGA-NGA) que prevé axudas para as zonas onde non hai cobertura se implemente canto antes propiciando que o 100% da poboación en España teña acceso a internet.
5. Coordinar actuacións para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe co obxectivo de:
A fenda dixital pode ser definida en termos da desigualdade de posibilidades que existen para acceder á información, ao coñecemento e a educación mediante o uso das TIC, sendo en consecuencia estas persoas marxinadas das posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, etc., que a rede permite (Cabero, 2004).Pero esa fenda dixital de aprendizaxe no fogar é debida en moitos casos ás desigualdades culturais existentes de apoios e recursos familiares. De nada serve que consigamos que toda a poboación estea conectada si non a capacitamos para a utilización e interacción coas TICs pois estas son xa ferramentas básicas de intercambio de información e de formación no século actual.Así mesmo, a situación que estamos enfrontando esixe pensar e prever para o futuro, deseñar protocolos para que nun hipotético futuro o noso sistema estea preparado para abordar unha pandemia ou calquera outra circunstancia que esixa a pechadura física dos centros educativos.


Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o Concello de Arteixo insta á Xunta de Galicia a:


Aprobar un Plan para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe, no marco das súas competencias autonómicas, que axude a superar as desigualdades existentes garantindo a equidade e calidade do noso sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso alumnado para que siga aprendendo nas mellores condicións posibles.

Concretamente, devandito Plan deberá incluír:

1. O impulso dun grupo de traballo que analice a situación actual en relación coa fenda dixital e de aprendizaxe que existe nos centros educativos da Comunidade autónoma.

2. O deseño e posta en marcha, atendendo ao seu respectivo nivel competencial, de programas de radio e/ou dunha TV educativa con canles en aberto que ofrezan unha formación adecuada ás distintas etapas educativas para zonas sen Internet ou sen televisión por cable, dando cobertura así ao alumnado sen ordenador nin conexión.

3. Propostas de acordos coas empresas de telecomunicacións, así como educativas e a UNED para eliminar ou reducir ao máximo o custo de acceso aos recursos educativos online que potencien a utilización de plataformas, a escola virtual a distancia, como vías para que o alumnado poida avanzar ao seu propio ritmo de aprendizaxe.

4. Traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital para que o Programa de Extensión da Banda Ancha de Nova Xeración (PEGA-NGA) que prevé axudas para as zonas onde non hai cobertura se implemente canto antes propiciando que o 100% da poboación en España teña acceso a internet.

5. Coordinar actuacións para reducir a fenda dixital e de aprendizaxe co obxectivo de:

a)  Adoptar as medidas necesarias para que o alumnado que o necesite acceda a axudas específicas que lle permitan obter un dispositivo persoal con conexión á rede que poida utilizar no seu fogar para o seu proceso de aprendizaxe.

b) Poñer en marcha un plan especial de formación para os docentes en capacitación TIC sobre metodoloxías de ensinos activos a través de ferramentas de aprendizaxe a distancia.
c)  Poñer en marcha acciones de formación dirixidas ás familias e outros axentes da comunidade educativa co obxectivo de formarlles en competencia dixital e ser máis eficaces no uso das TIC,e así servir de apoio na aprendizaxe dos seus fillos e fillas.

d) Contribuír a activar redes de voluntariado educativo: non presencial, vía telemática ou telefónica. Consistiría en prestar axuda e asesorar ás familias co fin de axudar para afrontar retos didácticos específicos: idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos, etc.

e)  Capacitar dixitalmente e potenciar a acción de todos os servizos educativos de apoio (orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, outros técnicos, servizos sociais ...) en contacto e a disposición do centro/zona escolar e de todo o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

f)   Elaborar un protocolo de actuacións educativas ante calquera posible suspensión da actividade presencial e por motivos de excepcionalidade, alarma ou urxencia.


26 mayo 2020

Preguntas do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre os protocolos e actuacións do Concello de Arteixo na Fase 2 da desescaladaDurante os períodos de confinamento posteriores á declaración do estado de alarma, dende os grupos da oposición puxémonos a disposición absoluta do goberno, non puxemos ningún inconvinte en que se aprobaran cuestión que eran competencias plenarias por parte do noso Alcalde e mantivemos reunións para facer un seguimento do COVID19 non noso concello varias veces á semana, onde non sempre se achegaba a información das cuestións que xestionaba o Grupo de Goberno e outras veces, pese á solicitude do noso grupo, non se achegaban os documentos que se solicitaban e que se decía que o grupo de gobernó aportaría, por exemplo un convenio con varios concellos para a compra de mascarillas ou o protocolo de apertura das bibliotecas municipais.

Este luns ao remate da Comisión de Asuntos do Pleno, quixemos preguntar varias cuestión sobre o concello, algo que sempre se permitiu ata ese día á finalización das comisións e tendo en conta que o goberno local, decidiu unilateralmente dar por finalizadas as reunión polo seguimento do COVID19, pese a estar en plena desescalada, cuestións como a apertura das praias, das bibliotecas municipais, …, tendo en conta que era luns de inicio da FASE 2 e que ninguén nos informara sobre que faría o goberno local.

Por todo isto, dende o noso Grupo Municipal desexamos preguntarlles:

  • ¿ Cales son as novedades neste inicio da FASE 2 da desescalada no noso concello?, ¿Ten elaborado o concello protocolos para o reinicio de actividades municipais?, ¿cales son os servizos que reanudan a súa actividade presencial e como?

21 mayo 2020

O PSdeG-PSOE preguntará pola situación dos traballadores que desenrolan servizos para o noso concello, algún deles en situación de ERTE, despois de que o goberno do PP en Arteixo anunciase que non terían lugar


Martín Seco: “O Goberno Local transmitiu aos medios de comunicación que o Concello de Arteixo mantería os 400 postos de traballo das concesionarias de servizos municipais, pero atopámonos que servizos como Axuda a Domicilio, Conserxería e limpeza ou a Piscina Municipal teñen aplicados ERTES a parte ou a totalidade dos seus traballadores” 


O Grupo de Goberno do PP transmitiu aos medios de comunicación que o Concello de Arteixo mantería os 400 postos de traballo das concesionarias de servizos municipais sen acudir a ERTES, pero o paso do tempo mostrounos que servizos como a Axuda no Fogar, a Conserxería e Limpeza ou a Piscina Municipal, levaron a cabo ERTES a parte ou a totalidade dos seus traballadores. 

Nas diferentes reunións da Comisión de Seguimento do COVID19 do Concello de Arteixo, o PSdeG-PSOE preguntou por esta situación e incluso no caso de empresa que leva a cabo a prestación da axuda a domicilio, advertiu das chamadas que se facían dende a empresa concesionaria aos usuarios do servizo, onde se lles anunciaba que paralizaban o servizo e que esta parálise se facía de acordo coa Concellería de Servizos Sociais, algo que non negaron dende o Partido Popular e que tiveron que rectificar en casos que mostraron a súa contrariedade e necesidade do servizo, agora vemos que dende o PSdeG-PSOE non estábamos tan errados cando advertíamos de que esta redución de servizos, traería consigo problemas para manter os postos de traballo, cando a carga laboral é moito menor e tampouco sabemos cal vai a ser a posición do goberno local ante as queixas das traballadoras do servizo e a situación da empresa. 

No caso da piscina municipal, dende o PSdeG-PSOE pedimos ao noso alcalde que intentase negociar coa empresa concesionaria que non chegasen a aplicar un ERTE aos seus traballadores ou que a empresa retirase o presentado a cambio de renegociar as condicións da concesión, como se fixo coa Escola Infantil Municipal, pero non temos información de dita comunicación, pese a que se reiterou esta posibilidade ao noso alcalde. Ademais tampouco coñecemos se o concello levou a cabo negociacións coa empresa concesionaria do servizo de Conserxería e Limpeza para evitar os ERTES presentados.

Agora sabemos que existen traballadores de concesionarias que non tiveron que acudir ao ERTE e outros que están inmersos nun expediente deste tipo, cun trato diferente e somos descoñecedores de cales serán as decisións que se tomarán a partir deste momento por parte do goberno local, máis preocupado de aprobar suplementos de crédito que de ser eficaces na xestión e executar aquelo que teñen entre mans, no pleno ordinario deste mes preguntaremos por dita situación.

18 mayo 2020

O PSOE DE ARTEIXO DESCOÑECÍA QUE O GOBERNO LOCAL SE REUNIRA CO CENTRO COMERCIAL ABERTO, PESE A PREGUNTALO CON INSISTENCIA EN VARIAS REUNIÓNS DA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DO COVID19 E SEGUIMOS SEN COÑECER CALES FORON AS RESPOSTAS QUE LLES DERON ÁS SÚAS PROPOSTAS


Martín Seco: “Mentres dende o Grupo Municipal Socialista actuábamos cunha lealdade absoluta ao Goberno Local e preguntamos en varias ocasións pola comunicación entre o Grupo de Goberno e o CCA, o alcalde non daba resposta a ditas consultas para evitar informar das propostas dos comerciantes e a súa posición de silencio antes elas”Dende o Grupo Municipal Socialista queremos disculparnos pola información transmitida esta mañán na que afirmábamos que o Grupo de Goberno do PP, non se reunira cos representantes do comercio e hostalaría de Arteixo, xa que aínda que preguntamos en diversas ocasións na Comisión de Seguimento do COVID19 do Concello de Arteixo, sen resposta por parte do goberno local, enterámonos hoxe de que fai uns días, se levara a cabo unha reunión entre o goberno e a asociación de comerciantes, na que só se falou de hostalaría e non se falou nada das liñas de axudas a autónomos, nin da formación dunha Mesa de Comercio Local, pese a ser unha das reivindicacións dos comerciantes e hostaleiros.

Dende o Grupo Municipal non entendemos como se pode tratar a situación do comercio de costas aos seus representantes e non informar de ditas reunións aos representantes da oposición, cando preguntan en diversas ocasións por dita cuestión. Mentres a oposición comportábase dun xeito extraordinariamente leal, o goberno só informaba do que desexaba e ocultaba aquelo do que non quería falar.

Dende o Grupo Municipal Socialista preguntaremos no próximo Pleno Ordinario por que o Goberno Local segue sen formar un Mesa de Comercio Local, tal e como lle pediu o CCA, por que non deu contestación ás propostas dos comerciantes, algunha delas como a peatonalización de certas rúas en horarios comercias, a posibilidade de ampliar algunhas terrazas de hostalaría, alí onde puidese ser posible, a exención de taxas en 2020 e 2021 e por que non tratou as liñas de axuda aos autónomos con dito colectivo.

Dende o Grupo Socialista cremos que é imprescindible que o goberno escoite ao resto de colectivos que non son o PP e lamentamos profundamente que non informara de nada a oposición, algo que xa sucedeu anteriormente na Comisión do COVID19 e que pedimos que non volvera a pasar co fin de non enturbiar as relacións na corporación municipal.   

Xa van dous meses dende a aparición da epidemia do Coronavirus e o goberno do PP segue sen reunirse cos representantes do comercio e a hostalería de Arteixo, para coñecer os seus problemas e analizar as súas demandas


Martín Seco: “Carlos Calvelo renuncia a dialogar cos representantes do Centro Comercial Aberto e outras entidades ligadas ao comercio local e a hostalería, aínda que fixeran públicas as súas inquedanzas e propostas para impulsar a un sector golpeado pola crise do COVID19”


Dende o primeiro minuto da chegada da crise do coronavirus, o Grupo Municipal Socialista puxemos a disposición do goberno local, o noso apoio e ideas para utilizar os recursos do concello para loitas contra os efectos da epidemia. Carlos Calvelo gobernou por decreto durante máis de 50 días, sen a necesidade de ter o beneplácito do pleno municipal e fomos leais a pesar de que o goberno local do PP non fose sempre transparente e aberto aos grupos da oposición.


Cando tódolos grupos políticos da corporación decidimos poñer a capacidade económica do concello a disposición das familias e as pequenas empresas e autónomos do concello, dende o PSdeG-PSOE de Arteixo preguntamos sen éxito ao noso alcalde, Carlos Calvelo en numerosas ocasións polos contactos entre o goberno local e os colectivos afectados pola crise, en especial polo Centro Comercial Aberto, que é o que mellor coñece a realidade e as necesidades daqueles sectores económicos golpeados pola crise económica creada pola epidemia.

Puxemos en marcha dúas liñas de axuda para autónomos, moi ligada aos pequenos comerciantes e hostaleiros do noso concello e todo elo, sen que o goberno local puxese en marcha unha Mesa de Comercio Local, para compartir con eles as medidas a tomar.
A día de hoxe segue sendo necesaria esa comunicación e colaboración entre o concello e os axentes máis afectados pola crise e dende o Goberno Local semella que teñen pechada a porta ao diálogo cun colectivo que ata día de hoxe e despois de moitos anos de estreita colaboración, estaba moi ben considerado polos diferentes gobernos locais. 

“Pedímoslle a Carlos Calvelo que forme unha Mesa de Comercio Local, cos axentes implicados, para analizar as medidas tomadas e outras que poidan ser necesarias, como campañas de impulso do comercio e a hostalaría, mecanismos de coworking, novas liñas de axuda,...”  di o voceiro socialista en Arteixo, Martín Seco.