08 febrero 2020

O PSOE solicita novos equipamentos lúdicos para os centros sociais e a reparación de marquesiñas do transporte público


Fuente: mobiliariosurbanos.com

O Grupo Municipal Socialista de Arteixo solicita a instalación de novos elementos lúdicos nos centros sociais, destinados desta volta á súa utilización por parte da xuventude do Concello. Por exemplo, poderíanse instalar novas mesas de ping-pong e de xadrez exteriores en varios destes centros sociais, coma o de O Foxo, na parroquia de Loureda. Trátase dunha inversión pequena e que potenciaría a actividade cultural e deportiva destes centros entre a mocidade.

O Grupo tamén lle require ao goberno local a elaboración dun plan de mantemento das marquesiñas do transporte público, así como estudar a colocación destes elementos protectores nas paradas que non dispoñan dos mesmos. A promoción, a simplificación e a mellora da comodidade dos usuarios do transporte urbano é esencial na época que vivimos, xa que vai ser un elemento esencial da loita contra o cambio climático. Trátase de evitar situacións como a dunha das paradas de Chamín, á altura do nº 110 da DP-0514, que non ofrece ningunha protección ante as inclemencias do clima por carecer das proteccións laterais. Neste senso, o PSOE reclama a súa reparación urxente.

07 febrero 2020

Antes de aprobar a modificación das normas urbanísticas do Polígono de Sabón, o Goberno do PP en Arteixo debera paralizar as licenzas para novos usos comerciais no seu interior, atendendo as nosas demandas e as realizadas polo Centro Comercial Aberto, apostando polo comercio local e un mellor tráfico nas súas rúas.


O Voceiro Socialista no Concello de Arteixo, Martín Seco, pediu fai meses sen éxito, a paralización de todas as novas licenzas comerciais no interior do polígono e agora ten que pedir a paralización da primeira solicitada, para que antes se atendan as demandas dos comerciantes arteixáns.

Dende o Grupo Municipal Socialista, pedimos en reiteradas ocasións que o Grupo de Goberno do PP fixese unha modificación pactada dos usos urbanísticos de todo o Polígono de Sabón e que apostábamos por mellorar a súa mobilidade interna, tanto peonil como de automóbiles e por concentrar o uso comercial na zona urbana e no ámbito do polígono integrado xa na malla urbana do noso casco urbano.
O Grupo de Goberno decidiu de forma unilateral facer modificacións a dedo, autorizando o uso dunha parcela do interior do polígono para usos comerciais, xusto un minuto antes de que se iniciara a modificación das normas de todo o polígono. Non entendemos a necesidade de levar a cabo esta actuación, sen facer antes un bo estudio do tráfico no interior do Polígono, e contestar as alegacións presentadas polo noso grupo e o que é máis preocupante, as presentadas pola asociación de comerciantes do CCA de Arteixo.
O Goberno Local debe decidir se quere apostar porque a actividade comercial se desenrole nos cascos urbanos e poida extenderse  á parte do polígono que xa está integrada na malla urbana, defendendo aos nosos comerciantes e a nosa cidadanía ou favorecer unha iniciativa privada, de empresarios que viñeron a pegar un pelotazo urbanístico, sen impórtalles o futuro do noso comercio local e os problemas que poden xerar estas instalacións no tráfico saturado dun polígono que conta con empresas de importante actividade económica a nivel nacional.

Sabemos que o PP vai a intentar dicir que o PSdeG-PSOE está en contra de que se instale unha nova cadea de supermercados en Arteixo, pero non é certo, estamos encantados de que cheguen esta cadea e moitas máis ao noso concello, pero non a calquera prezo e en calquera lugar, o primeiro son os nosos cidadáns, os comerciantes e hostaleiros que día a día xeran actividade e vida ao noso concello, a boa circulación de tráfico e o futuro dunha actividade industrial que é de vital importancia para todos.

31 enero 2020

O Grupo de Goberno do PP vota en contra de dúas mocións do Grupo Socialista, que piden o aumento de prezo que paga a Xunta de Galicia no Servizo de Axuda a Domicilio e de melloras no servizo de pediatría dos nosos centros de saúde


O Voceiro Socialista no Concello de Arteixo, Martín Seco, afirma que , o goberno de PP de Arteixo, actúa unha vez máis de costas aos usuarios do SAD e as súas traballadoras e aos usuarios do servizo de pediatría dos nosos Centros de Saúde, preocupados exclusivamente de defender a mala xestión de Feijóo ao fronte da Xunta de Galicia ante as vindeiras eleccións autonómicas”

O Grupo Socialista presentou dúas mocións no día de onte, resultando rexeitadas ambas, pola apisoadora maioría absoluta do PP, aínda que as mocións só trataban de solicitar a mellora na xestión que reciben os nosos veciños, usuarios da Axuda no Fogar e Pediatría.

A primeira ten que ver cos prezos que paga a Xunta de Galicia aos concellos, asumindo estes unha competencia que debería desenvolver a comunidade autónoma, a Xunta paga 9 euros/hora aos concellos, cando as licitacións soen estar entre 16 e 25 euros, cando ademais a propia Deputación de A Coruña, está a pagar 12 euros/h. Dende o PP semellan estar contentos con que a Xunta de Galicia deixe que os nosos cidadáns teñan que aportar máis cartos dos que debera. Ademais o Grupo Socialista aproveitou para pedirlle ao Goberno Local que actúe na nova licitación que está a preparar para este servizo, facendo realidade algunha das propostas que as representantes das traballadoras fixeron vía rexistro, xa que están a sufrir unha precarización das súas condicións laborais, mentres que a Concelleira de Servizos Sociais semella non decatarse e non ter intención de supervisar e inspeccionar as condicións nas que as traballadoras exercen un servizo vital para os nosos cidadáns.

Na segunda moción, dende o Grupo Socialista pedíamos melloras para o maltratado servizo de pediatría público do SERGAS, pero aínda que no Grupo Popular son conscientes das deficiencias que estamos a sufrir os galegos e os arteixáns en particular cos recortes en Sanidade dependente da Xunta de Galicia, votaron en contra da moción, poñendo en valor a excelente calidade do servizo sanitario que estamos a disfrutar os galegos, antepoñendo os intereses electorais dun PP, que sabe que a cidadanía xa non traga as campañas de marketing, cando teñen que sufrir no día a día os recortes e destrozo que está realizar Feijóo na nosa sanidade pública.

MOCIÓNS REXEITADAS POLO PP DE ARTEIXO:MOCIÓN SAD

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía, estando en contacto directo coa veciñanza, pero estamos a asumir, cada vez máis,   competencias impropias, que deberían asumir outras administracións. Competencias que non veñen acompañadas do suficiente e/ou correspondente financiamento co que facerlles fronte.

A Axuda no Fogar é unha desas competencias impropias, xa que corresponde ás administracións autonómica e estatal pero que, cada vez de xeito máis preocupante, está a supoñer unha carga financieira, ás veces xa inasumible, para os orzamentos locais.

A Xunta de Galicia aporta dende o ano 2008 9.70 €/hora (como máximo) sen levar a cabo  ningunha actualización, quedando estancado o prezo/hora. Outras administracións, como a Deputación de A Coruña, aportan, dende o ano 2018, 12 €/hora: un prezo máis acorde co custe total do servizo.

O que está a suceder neste momento é que os concellos vense na obriga de actualizar as licitacións para a prestación deste servizo. Estas novas licitacións, ás que agora temos que facer fronte dende os concellos, contemplan actualizacións de prezos que van dende os 16€/hora ata os case 23€/hora, xa que, como é normal, nos últimos anos, os salarios incrementáronse e os convenios colectivos modificáronse.

Dito incremento de prezo/hora redunda, en grande medida en:

-          Unha xusta mellora nas precarias condicións contractuais que a día de hoxe sofren as traballadoras (na súa inmensa maioría) e os traballadores deste servizo.
-          Unha mellora das prestacións ás persoas usuarias (fundamentalmente persoas maiores e dependentes).

Polo anteriormente exposto, a Corporación Local de Arteixo insta:

 1.- Á Xunta de Galicia e o Goberno do Estado a asumir o custo dunha competencia que lle é propia, ou cando menos, dotar aos concellos das cantidades orzamentarias suficientes para facerlles fronte, chegando como mínimo á aportación que fai a Deputación de A Coruña.                                                                                                                        
2.- Á Xunta de Galicia a negociar e aprobar cos concellos, a través da FEGAMP,  nos primeiros catro meses do ano 2020, un sistema de financiamento xusto e acorde coas condicións laborais do ano 2020 que permita aos concellos manter e mellorar o servizo de atención á dependencia e axuda no fogar.
MOCIÓN PEDIATRÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante o pasado verán de 2018, a Xunta de Galicia asumiu, de forma clara, a decisión de concentrar os servizos de pediatría en atención primaria en torno ás  poboacións máis poboadas de Galicia.

Esta decisión ten que ver coa necesidade, cada vez máis recurrente, de resolver o problema derivado das vacacións e baixas dos e das profesionais que prestan servizo no Sergas, e a ausencia de número suficiente de profesionais de pediatría para cubrir estas ausencias, esta ausencia de pediatra cóbrese con médicos de medicina familiar.

Esta problemática é un exemplo máis da:

-       Manifesta falta de compromiso do goberno galego cara a cidadanía do noso territorio na defensa dunha sanidade pública de calidade.
-       Posta en práctica dunha clara intención de concentración da poboación nas cidades.
-       Irresponsabilidade como goberno de afrontar, de xeito serio e real, o grave problema demográfico que  estamos a vivir no conxunto de Galicia. 

O peor desta situación é que a Xunta de Galicia non é quen de garantir que a agrupación de profesionais ou a agrupación de varios concellos nun único Centro de Atención Pediátrica sexa unha decisión temporal, senón máis ben o contrario, o que acentúa a preocupación de pais e nais que cada vez dubidan máis da continuidade do servizo de pediatría en primaria nos seus centros de saúde de referencia por profesionais especialistas en pediatría.

Existen diversos problemas que recrudecen o problema da ausencia de profesionais de pediatría:

-       Unha nula vontade do Goberno galego para reclamar do Goberno de España nos últimos anos o aumento notorio de prazas de MIR previa
-       Deficiente política laboral que prima a inestabilidade e eventualidade nos profesionais
-       Ausencia de políticas de contratación con visión a medio e longo prazo que non só eviten a fuga de profesionais de Galicia a outras comunidades autónomas, senón que procure incorporar ao sistema galego a profesionais doutros lugares.

O problema do deficiente número de profesionais ten consecuencias na perda de calidade do servizo, de aí a agrupación de pediatras en torno a centros de saúde que funcionan como puntos de referencia comarcais.

É urxente considerar o servizo de pediatría coa importancia que merece e facer un plantexamento común que resolva o problema actual e deseñe as medidas a medio e longo prazo para estabilizar a situación da pediatría coa vontade de fortalecer un servizo moi demandado, valorado e necesario para  cidadanía.

Polo anteriormente exposto, a Corporación Local do Concello de Arteixo, insta o Goberno da Xunta de Galicia a:

 1.    Dotar da maior estabilidade posible aos/as profesionais de pediatría, traballadores do Sistema galego de saúde, co obxecto de que non se consolide a súa precaria situación laboral, evitando así a fuga de profesionais por motivos de condicións laborais.

2.     Retrasar voluntariamente a idade de xubilación dos profesionais.

3.     Desenvolver un plan de contratación de profesionais de pediatría en atención primaria, abrindo a posibilidade de incorporar o maior número posible de especialistas, para obter unha solución o máis áxil posible do problema da ausencia de persoal para o servizo.

4. Acordar co Goberno de España a axilización dos procesos de acreditación de prazas de novo ingreso á formación especializada en pediatría, e dotar dos recursos necesarios aos centros sanitarios para que exista a mellor cobertura posible de todo o proceso formativo.

5.     Continuar coa implantación de enfermaría pediátrica, xa que a pesar da creación da especialidade no ano 2005, o impacto deste novo especialista en atención á infancia en Atención Primaria é escasa ou nula.

24 enero 2020

O Goberno do PP en Arteixo debe poñer os medios para garantir que a veciñanza non volva a sufrir o acontecido co incendio da planta de compostaxe do Rañal


Solicitaremos información sobre a situación da planificación urbanística e o control das actividades levadas a cabo polo Concello de Arteixo antes, durante e despois da incidencia; e sobre a comunicación pública efectuada sobre o suceso.

Fuente: El Diario de Pontevedra


O Grupo Municipal Socialista de Arteixo presentou esta semana varias preguntas para que o goberno local do PP as responda no pleno do próximo xoves 30.

Entre elas figuran preguntas, dirixidas ao Concelleiro Delegado de Urbanismo, Alberto Castro, sobre a planificación urbanística, como a paralizada elaboración do PXOM, 9 anos despois do inicio do seu mandato, tamén para previr este tipo de emerxencias. Asemade pregúntalle se considera unha boa decisión autorizar a apertura dunha planta de compostaxe nunha ubicación tan próxima á principal zona deportiva e escolar de Arteixo.

Os socialistas aproveitan tamén para preguntar cales foron as actuacións de control da planta levadas a cabo polo Concello antes, durante e despois do incendio, e critican a falta de comunicación coa cidadanía, preguntando cal foi o protocolo de comunicación utilizado.

23 enero 2020

A ineficiencia do grupo de goberno do PP refléxase no orzamento de 2020


En resumo: A ineficiencia do grupo de goberno do PP refléxase no orzamento de 2020, que ten que incorporar máis de tres millóns de euros nun crédito para poder executar obras orzamentadas no 2018, prorrogadas no 2019, e que non pode seguir incorporando máis ao orzamento deste xeito